Responsive image
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
ว1296 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ... (03 ต.ค. 2565)  
ว1334 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (30 ก.ย. 2565)  
ว1333 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรร... (30 ก.ย. 2565)  
ว1332 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะ และกา... (30 ก.ย. 2565)
ว1331 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (30 ก.ย. 2565)
ว1330 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให... (30 ก.ย. 2565)
2832 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร (30 ก.ย. 2565)
ว1320 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจําปี ๒๕๖๕ (29 ก.ย. 2565)
ว1319 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศและการจัดงานมหกร... (29 ก.ย. 2565)
ว1318 การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถ... (29 ก.ย. 2565)
ว1317 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจําปีงบประมาณ ๒๕6๕ และแจ้ง... (29 ก.ย. 2565)
ว1316 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕6๕๖๖ (29 ก.ย. 2565)
ว1315 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (29 ก.ย. 2565)
ว1312 การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณ... (28 ก.ย. 2565)
ว270 สถอ (26 ก.ย. 2565)
ว269 สถอ (26 ก.ย. 2565)
ว268 สถอ (26 ก.ย. 2565)
ว1313 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 ก.ย. 2565)
ว1305 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภ... (26 ก.ย. 2565)
ว1304 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส... (26 ก.ย. 2565)
Responsive image
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งร้องขอความช่วยเหลือ
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image